Варіант № 7

Варіант № 6

Варіант № 5

1. Зміст теорії реалізації Ж.Б.Сея

2. Покажіть розбіжності між традиційною кількісною теорією грошей і монетаризмом М.Фридмена.

3. Які з названих ознак характеризують нову економічну політику (НЕП) в Україні (20р.р.XX ст.):

а) відновлення ринкових зв'язків між товаровиробниками;

б) використання принципів госпрозрахунку у виробничій діяльності;

в) продовольча розверстка;

г) націоналізація підприємств;

д) розширення внутрішнього ринку.

4. Який із названих заходів не відповідає напрямам реформування економіки Великої Британії урядом М. Тетчер:

а) зміцнення грошової системи і позицій фунта стерлінгів у міжнародних розрахунках;

б) різке обмеження державного підприємництва;

в) активізація зовнішньоторговельної діяльності;

г) націоналізація приватної власності;

д) збільшення прямих податків.

5. Концентрація виробництва і капіталу веде до:

а) територіального поділу світу;

б) утворення держави;

в) появи монополістичних промислових об'єднань;

г) розширення внутрішнього ринку.

6. Розставте наступні події в необхідній історичній послідовності :

а) великі географічні відкриття;

б) відокремлення ремесла від землеробства;

в) розпад феодального виробництва;

г) первісне нагромадження капіталу;

д) формування світового ринку;

є) цехове ремесло.


1. Зміст економічного вчення Ф.Кене про «чистий продукт»

2. Характеристика неокласичного напрямку сучасної економічної теорії

3. Які з перерахованих ознак характеризують феодальну економіку:

а) використання примітивних знарядь праці;

б) поділ праці між окремими господарствами;

в) товарне виробництво;

г) ремісниче виробництво;

д) зрівняльний розподіл матеріальних благ;

е) нерозвинені форми товарного обміну;

ж) натуральне господарство.

4. «Революція цін» - це:

а) зростання цін на експортовану вовну в період економічного підйому Англії;

б) зростання цін у результаті ввозу до Європи великої кількості золота і срібла під час великих географічних відкриттів;в) зниження цін у результаті переходу до великого промислового виробництва;

г) зниження цін на внутрішньому ринку унаслідок ввезення колоніальних товарів.

5. Основні цілі плану Дауеса полягали в:

а) націоналізації промисловості Германії;

б) державному регулюванні економіки;

в) ослабленні умов репараційних платежів;

г) залученні іноземних інвестицій в економіку Германії.

6. Розставте наступні події в необхідній історичній послідовності:

а) цехове ремесло:

б) прийняття плану Юнга;

в) промислова революція;

г) становлення монополістичного капіталізму;

д) Перша світова війна;

є) поява мануфактурного виробництва.

1. Порівняйте погляди А.Сміта і Д.Рікардо на прибуток, заробітну плату і земельну ренту.

2. Основні принципи неокласичного синтезу П.Самуельсона.

3. Які з перерахованих ознак характеризують первіснообщинну економіку:

а) використання примітивних знарядь праці;

б) поділ праці між господарськими одиницями;

в) ремісниче виробництво;

г) зрівняльний розподіл матеріальних благ;

д) нерозвинені форми товарного обміну;

е) натуральне господарство;

ж) товарне виробництво.

4. У чому полягала сутність процесу "огороджування":

а) перетворенні орної землі у пасовища;

б) виділенні ділянок землі для добування корисних копалин;

в) виділенні ділянок землі для будівництва підприємств;

г) перетворенні пасовищ у орні землі;

д) огородженні земель, що були захоплені у колоніях.

5. Назвіть передумови розвитку монополістичного капіталізму:

а) централізація і концентрація капіталу;

б) виникнення акціонерних товариств;

в) територіальний поділ світу;

г) великі географічні відкриття;

д) "революція цін".

6. Розставте наступні події в необхідній історичній послідовності:

а) цехове ремесло;

б) прийняття плану Дауеса;

в) промислова революція;

г) виникнення системи державного регулювання економіки;

д) науково-технічна революція;

є) поява мануфактурного виробництва.3817612588779231.html
3817671813068796.html
    PR.RU™