Умови переведення даних 100-бальної шкали оцінювання у 4- бальну та шкалу ECTS

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ Оцінка за національною шкалою
А 90-100 5 (відмінно)
В 80-89 4 (добре)
С 70-79
D 66-69 3 (задовільно)
E 60-65
21-59 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
F 0-20 2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Зразок екзаменаційного білета

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

Спеціальність: Правознавство

Навчальний предмет: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН


3817463519511849.html
3817562006862948.html
    PR.RU™