Поняття та характерні риси об’єкта правовідносин

Об'єкт правовідносин – це матеріальні і нематеріальні блага, з приводу яких суб'єкти правовідносин вступають між собою у певні правові відносини. Тобто, те, з приводу чого виникають правовідносини.

Отже, залежно від характеру і видів правовідносин їх об'єктами виступають:

1. Матеріальні блага (речі, предмети, цінності), харак­терні головним чином для цивільних, майнових правовідно­син (купівля-продаж, дарування, обмін, заповіт тощо).

2. Нематеріальні особисті блага (життя, честь, здоров'я, гідність, свобода, безпека, право на ім'я, недоторканність людини), більшість з яких типові для кримінальних і про­цесуальних правовідносин.

3. Поведінка, дії суб'єктів, різного роду послуги і їх ре­зультати. (Це, головним чином, правовідносини, що скла­даються на основі норм адміністративного права у сфері управління, побутового обслуговування, господарської, куль­турної й іншої діяльності).

4. Продукти духовної творчості (твори літератури, мис­тецтва, живопису, музики, скульптури, а також наукові відкриття, винаходи — все, що є результатом інтелектуаль­ної праці).

5. Цінні папери, офіційні документи (облігації, акції, векселі, гроші, приватизаційні чеки, дипломи, атестати тощо). Вони можуть стати об'єктом правовідносин, що ви­никають при їх втраті, поновленні, оформленні дублікатів. У наш час в країні склався ринок цінних паперів, акції ку­пуються і продаються, тобто вони є об'єктами угод.


3810185294005978.html
3810230729235314.html
    PR.RU™