Аналіз витрат від різних видів діяльності

Структурно-динамічний аналіз витрат підприємства необхідно здійснювати в розрізі видів діяльності даного підприємства (табл. 7).

Таблиця 7

Структурно-динамічний аналіз витрат підприємства від різних видів діяльності

Показники минулий рік звітний рік Відхилення
сума, тис. грн. ПВ, % сума, тис. грн. ПВ, % за су-мою Тр, % за ПВ
1. Витрати операційної діяльності, всього
1.1. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (р. 2050)
1.2. Адміністративні витрати (р.2130)
1.3. Витрати на збут (р.2150)
1.4. Інші операційні витрати (р.2180)
2. Витрати фінансової діяльності
2.1. Фінансові витрати (р. 2250)
2.2. Втрати від участі в капіталі (р. 2255)
2. Витрати інвестиційної діяльності (р.2270)
3. Всього витрат підприємства

Аналіз операційних витрат за економічними елементами

Аналіз операційних витрат за економічними елементами проводиться з метою деталізації узагальнюючого аналізу.

Структурно-динамічний аналіз операційних витрат за економічними елементами проводиться у вигляді таблиці 8.

Таблиця 8

Структурно-динамічний аналіз операційних витрат за економічними елементамиПоказники минулий рік звітний рік Відхилення
сума, тис. грн. ПВ, % сума, тис. грн. ПВ, % за су-мою Тр, % за ПВ
1. Всього операційних витрат (р.2550)
у т.ч.:
1.1. Матеріальні затрати (р.2500)
1.2. Витрати на оплату праці (р.2505)
1.3. Відрахування на соціальні заходи (р.2510)
1.4. Амортизація (р.2515)
1.5. Інші операційні витрати (р.2520)

Послідовність аналізу операційних витрат за економічними елементами наступна :

1. Проводиться горизонтальний аналіз загальної суми операційних витрат.

2. Проводиться горизонтальний аналіз кожного елемента витрат для того, щоб встановити, динаміка яких елементів витрат найбільше впливала на динаміку загальної суми витрат.

3. Проводиться вертикальний, тобто структурно-динамічний аналіз, досліджуємо питому вагу кожного економічного елемента витрат і чи відбулися зміни в структурі витрат.

4. Встановлюється характер виробництва аналізованого підприємства.

Якщо в структурі витрат більше 30 % становлять витрати на оплату праці, то таке виробництво є працемістке. Якщо в структурі витрат більше 30 % займають матеріальні витрати, робиться висновок, що дане виробництво є матеріаломістким. Якщо значну частку (більше 30 %) займає амортизація, то таке виробництво є фондомістким.

Водночас виробництво за даними такої таблиці може бути і матеріаломістким, і працемістким.


3809809717588882.html
3809866905131936.html
    PR.RU™